15 may 2007

XKCD sube 3.000 puestos al publicar el mapa del tesoro de la red


xkcd.com, un portal de comics, subió desde la posición 4.500 a la 1.500 en el ranking de mundial de Alexa al publicar una cartografía ¡a mano! del mapa de Internet en la primavera de 2007.

En el más clásico estilo de la cartografía medieval el mapa sitúa al este a los monstruos antropomórficos y cerca de ellos, en el mar de la subcultura, el archipiélago con los dinosaurios de la red: usenet, el mar de los memes, los estrechos virales y los bajíos del P2P.Se puede avanzar al oeste por tres rutas: el mar de las culturas, el estrecho de la web 2.0 o costear por las islas de la wikipedia y el blogipelago, aunque ésta última ruta nos obliga a cruzar la bahía de la angustia hasta pisar la tierra firme de las redes sociales.

La ruta del mar de la cultura es la más natural desde la P2P ya que permite dejar tu huella en el mundo de la fotografía (flikr), la música (lastFM), el Arte (Deviant Art) y la televisión (broadcaster) previo al golfo de Youtube.

Todos éstos son portales en ascenso vertical por los cambios en las comunicaciones de banda ancha que facilitan el tráfico audiovisual, la web-editables que me permite escribir en lo que leo y el cambio socio-cultural hacia la participación.

En la tierra firme descubrimos el norte helado Yahoo y Windows Live, pegados al territorio de AOL, pero vinculados por sus arrecifes de 'chat rooms'.

Las nuevas redes profesionales como classmates aparecen más cerca de éstos territorios gélidos.

Más hospitalarios, aunque separados por cordilleras y montañas (dibujados con forma de palmera, también como en la cartografía medieval) parecen los amplios y jóvenes territorios de Myspace, Orkut, Xanga, Cyworld, Live Journal.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Texto traducido:
xkcd.com, a vestibule of comics raised from position 4,500 the 1,500 in the world-wide ranking of of Alexa al to publish a cartography at hand! of the map of Internet in the spring of 2007.


In the most classic style of the medieval cartography the map locates to the east to the anthropomorphic monsters and near them, in the sea of the subculture, the archipelago with the dinosaurios of the network: Usenet, the virales sea of memes, Straits and the sank banks of the P2P.


It is possible to be advanced to the west by three routes: the sea of the cultures, the Straits of Web 2,0 or to pay for by the islands of wikipedia and blogipelago, although this one last route forces to us to cross the bay of the anguish until stepping on the firm Earth of the social networks.

The route of the sea of the culture is most natural from the P2P since it allows to leave your track in the world of the photography (flikr), music (lastFM), the Art (Deviant Art) and the television (to broadcaster) previous to the gulf of Youtube.


All these are vestibules in vertical ascent by the changes in the communications of broadband that facilitate the audio-visual traffic, Web-editable that allows me to write in which I read and the sociocultural change towards the participation.


In the firm Earth we discovered the frozen north Yahoo and Windows Live, patches to the territory of AOL, but tie by its reefs of ' chat rooms'.

The new professional networks as classmates appears more near these frozen territories.

More hospitable, although separated by mountain ranges and mountains (drawn with palm form, also as in the medieval cartography) they seem the ample and young territories of Myspace, Orkut, Xanga, Cyworld, Live [#]Journal.

Anónimo dijo...

Texto traducido:
xkcd.com, un vestibule de comics a monté depuis la position 4.500 à la 1.500 dans le hit-parade de de mondial d'Alexa al publier une cartographie à main ! de la carte d'Internet au printemps de de 2007.

Dans le style plus classique de la cartographie médiévale la carte sitúa à l'est aux monstres anthropomorphes et près d'eux, dans la mer de la subculture, l'archipel avec ce qui est dinosaurios du réseau : usenet, la mer des memes, les détroits viraux et les bancs de sable du P2P.

Il peut avancer à l'ouest par trois routes : la mer des cultures, le détroit du web 2.0 ou payer par les îles de la wikipedia et le blogipelago, bien que celle-ci dernière route nous oblige à croiser la baie de l'angoisse jusqu'à fouler la terre ferme des réseaux sociaux.

La route de la mer de la culture est la plus naturelle depuis la P2P puisqu'elle permet de laisser ta trace dans le monde de la photographie (flikr), la musique (lastFM), l'Art (Deviant Art) et la télévision (broadcaster) préalable au golfe d'Youtube.

Tous ceux-ci sont des vestibules en promotion verticale par les changements dans les communications à bandes larges qui fournissent le trafic audio-visuel, celle web-editables celle qu'il me permet d'écrire dans ce que je lis et le changement socio-culturel vers la participation.


Dans la terre ferme nous découvrons le nord congelé Yahoo et Windows Live, collés au territoire d'AOL, mais liés par leurs récifs de 'chat rooms '.

Les nouveaux réseaux professionnels comme classmates apparaissent plus près de ceux-ci territoires gélidos.

Plus hospitaliers, bien que séparés par des cordillères et des montagnes (dessinés avec forme de palmier, aussi comme dans la cartographie médiévale) ils paraissent les vastes et jeunes territoires Myspace, Orkut, Xanga, Cyworld, Live Journal.

Anónimo dijo...

Texto traducido:
xkcd.com, um portal de comics subiu desde a posição 4.500 à 1.500 no ranking de mundial de Alexa ao publicar uma cartografia à mão! do mapa de Internet na primavera de 2007.


No mais clássico estilo da cartografia medieval o mapa situa ao leste aos monstros antropomórficos e perto deles, no mar da subcultura, o arquipélago com os dinossauros da rede: usenet, o mar dos memes, os estreitos virais e os terrenos baixos do P2P.


Se pode avançar ao oeste por três rotas: o mar das culturas, o estreito do site 2.0 ou custear pelas ilhas da wikipedia e o blogipelago, mesmo que esta última rota nos obriga a cruzar a baía da angústia até pisar a terra firme das redes sociais.

A rota do mar da cultura é a mais natural desde o P2P já que permite deixar tua pegada no mundo da fotografia (flikr), a música (lastFM), a Arte (Deviant Art) e a televisão (broadcaster) prévio ao golfo de Youtube.

Todos estes são portais em ascensão vertical pelas mudanças nas comunicações de banda larga que facilitam o tráfico audiovisual, o site-editables que me permite escrever no que leo e a mudança sócio-cultural para a participação.


Na terra firme descobrimos o norte sorvete Yahoo e Windows Live, pegados ao território de AOL, mas vinculados pelos seus recifes de 'chat rooms'.

As novas redes profissionais como classmates aparecem mais perto destes territórios gélidos.

Mais nos hospitais, mesmo que separados por cordilheiras e montanhas (desenhados com forma de palmeira, também como na cartografia medieval) parecem os amplos e jovens territórios de Myspace, Orkut, Xanga, Cyworld, Live Journal.

Anónimo dijo...

Texto traducido:
xkcd.com, un portal de comics va pujar des de la posició 4.500 a la 1.500 en el rànquing de mundial de Alexa al publicar una cartografia a mà! del mapa d'Internet en la primavera de 2007.


En el més clàssic estil de la cartografia medieval el mapa situa a l'est als monstres antropomòrfics i a prop seu, en el mar de la subcultura, l'arxipèlag amb els dinosaures de la xarxa: usenet, el mar dels memes, els estrets virals i els bajíos del P2P.


Es pot avançar a l'oest per tres rutes: el mar de les cultures, l'estret de la web 2.0 o costejar per les illes de la wikipedia i el blogipelago, encara que aquesta última ruta ens obliga a travessar la badia de l'angoixa fins a trepitjar la terra ferm de les xarxes socials.

La ruta del mar de la cultura és la més natural des de la P2P ja que permet deixar la teva empremta en el món de la fotografia (flikr), la música (lastFM), l'Art (Deviant Art) i la televisió (broadcaster) previ al golf de Youtube.


Tots aquests són portals en ascens vertical pels canvis en les comunicacions de banda ampla que faciliten el trànsit audiovisual, la web-editables que em permet escriure en el que llegeixo i el canvi soci-cultural cap a la participació.

En la terra ferm descubrimos el nord gelat Yahoo i Windows Live, enganxats al territori d'AOL, però vinculats pels seus esculls de 'xat rooms'.

Les noves xarxes professionals com classmates apareixen més prop d'aquests territoris gèlids.

Més hospitalaris, encara que separats per serralades i muntanyes (dibuixats amb forma de palmera, també com en la cartografia medieval) semblen els amplis i joves territoris de Myspace, Orkut, Xanga, Cyworld, Live Journal.

Anónimo dijo...

Texto traducido:
xkcd.com, un portal de comics subiu a partir da posición 4.500 á 1.500 no ránking de mundial de Alexa ao publicar unha cartografía a man! do mapa de Internet na primavera de 2007.


No máis clásico estilo da cartografía medieval o mapa sitúa ao esta aos monstros antropomórficos e perto deles, no mar da subcultura, o arquipélago cos dinosauros da rede: usenet, o mar dos memes, os estreitos virales e os bajíos do P2P.


Pódese avanzar ao oeste por tres rutas: o mar das culturas, o estreito da web 2.0 ou custear polas illas da wikipedia e o blogipelago, aínda que este último camiño obríganos a cruzar a baía da angustia ata pisar a terra firme das redes sociais.

A ruta do mar da cultura é a máis natural a partir da P2P xa que permite deixar a túa pegada no mundo da fotografía (flikr), a música (lastFM), a Arte (Deviant Art) e a televisión (broadcaster) previo ao golfo de Youtube.


Todos estes son portais en ascenso vertical polos cambios nas comunicacións de banda ampla que facilitan o tráfico audiovisual, a web-editables que permíteme escribir no que leo e a mudanza socio-cultural para a participación.

Na terra firme descubrimos o norte xelado Yahoo e Windows Live, pegados ao territorio de AOL, pero vinculados polos seus arrecifes de 'chat rooms'.

As novas redes profesionais como classmates aparecen máis perto destes territorios xélidos.

Máis hospitalarios, aínda que separados por cordilleras e montañas (debuxados con forma de palmeira, tamén como na cartografía medieval) parecen os amplos e mozos territorios de Myspace, Orkut, Xanga, Cyworld, Live Journal.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Entradas populares

La Google-lización cultural. Turismo y Marketing en Internet / Online Virtual Travel